eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
50650/2017 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon for hagestove på gnr. 69, bnr. 8 i Vassend Sigmund Lien
50639/2017 20170623 23.06.2017 Inngående brev Sak 17/225 Uttale Olav Attestog
50640/2017 20170623 23.06.2017 Inngående brev Vedr. Nytt sauefjos på 40/1 i Jordalsbø, søknad om IG PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
50642/2017 20170623 23.06.2017 Inngående brev Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar Advokatfirma Tofte DA
50643/2017 20170623 23.06.2017 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning, gnr/bnr/fnr 15/2/12 Ingvild Ose Askvik
50646/2017 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad om deling/justering av grunneigedom, gnr/bnr 13/4 Lene Ingebretse
50649/2017 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon og byggeløyve, ny garasje på gnr. 52, bnr. 8 på Lauvdal Gunnar Olav Attestog
50583/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Ferdigattest for tilbygg til våningshus på gnr. 54, bnr. 2 på Longerak Tellef Lunden
50697/2017 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad om byggeløyve for garasje på gnr. 69, bnr. 90 på Byglandsfjord Ingrid Greibesland
50540/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Ber om uttale sjå adresseliste
50541/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Svar: Søknad om fritak for renovasjon på gnr 15, bnr 149 Jonn Ingemann Auestad
50542/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Dispensasjon og byggeløyve for tilbygg til einebustad på gnr. 54, bnr. 31 på Longerak Haakon Skjevrak
50548/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Refusjonskrav følgjeteneste jordmor Sørlandets Sykehus HF
50550/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Refusjonskrav jordmor Evje og Hornnes kommune
50551/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Refusjonskrav kommuneoverlege Evje og Hornnes kommune
50553/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Refusjonskrav psykiatribustader Evje og Hornnes kommune
50557/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Ferdigattest for tette tankar på gnr. 600, bnr. 39 ved rasteplass Storstraumen STATENS VEGVESEN
50561/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Ferdigattest for rasteplass på gnr. 600, bnr. 39 ved Storstraumen STATENS VEGVESEN
50563/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Vedr. Søråni Kraftverk - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom SØRÅNI KRAFT AS
50565/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Svar vedrørande søknad på stilling som tenesteleiar i Bygland kommune Ingeborg Kristin Abusland
50566/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Rivingsløyve for løe på gnr. 4, bnr. 4 på Hegland Olav M Heggland
50569/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Manglande tilbakemelding Setesdal brannvesen IKS v/Olav Nese
50581/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Ber om uttale Villreinnemnda i Setesdal m.fl.
50576/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Veranda 69/93 Elin Berg Vetrhus
50577/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Vedr renovasjon på gnr 57, bnr 13 Anne Aanesland Olsen
50594/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Vedr. igangsetting av ulike tiltak i samband med etablering av Elgtun AS på gnr. 57, bnr. 8 på Landeskogen Arkmovik - Møvik Byggetjenester AS
50601/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Konkurransegrunnlag for levering av nytt ventilasjonsanlegg til Byglandsfjord Oppvekstsenter, Bygland Kommune Ventec Service AS m.fl.
50609/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Svar: Førespurnad om brannøvingsplassar Miljødirektoratet
50613/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Vedr. ny driftsbygning på gnr. 40, bnr. 1 i Jordalsbø Olav M Attestog
50615/2017 20170623 23.06.2017 Utgående brev Svar vedr. nytt sauefjos på gnr. 40, bnr. 1 i Jordalsbø PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS
50635/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev Nytt overflate dyrka areal Jan Ove Pytten Flodquist
50634/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev Nytt innmarksbeite Torkjell Nordstrand
50633/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev jorbruksareal som avtalt Nov - Segberg, Torgeir
50632/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev Godkjent protokoll frå styremøte i SVR 16.juni i Valle Verneområdeforvalter i SVR
50628/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev Vedtak om tildeling av spelemidler Aust Agder Fylkeskommune
50629/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev Vedr. 17-04646-1 - Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
50618/2017 20170622 22.06.2017 Utgående brev TIlsettingsbrev Jorunn Flateland
50619/2017 20170622 22.06.2017 Utgående brev Tilsettingsbrev Monica Helle
50620/2017 20170622 22.06.2017 Utgående brev Tilsettingsbrev Nazir Soltani
50621/2017 20170622 22.06.2017 Utgående brev Tilsetting av sjukepleiar i pleie og omsorg søkjarar
50622/2017 20170622 22.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om kjøp grunneigedom, delar av gnr 63, bnr 37 Kåre Vegusdal
50625/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve - Ose motorfestival Signe Røinås
50626/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve over ein bestemt periode - Fossekroa Reiårsfossen Camp ORION DRIFT AS
50627/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass Mohammad Al Kassem
50614/2017 20170622 22.06.2017 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet, gnr / bnr 39/1,39/6 og 40 / 4 Økonomisk rådgivning
50527/2017 20170622 22.06.2017 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon og oppføring av nytt sauefjos på gnr. 3, bnr. 2 ved Nesjan på Langeid Marit Taksdal
50525/2017 20170622 22.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om bygging av traktorveg vegklasse 8 - gnr./bnr. 55/1 Frøyrak Gard DA v/Bernt Terje Høyland
50453/2017 20170622 22.06.2017 Utgående brev Epost-rekkje vedr. kommunale avgifter Hallstein Kvamme Homdrum
50319/2017 20170622 22.06.2017 Utgående brev Dispensasjon frå kommuneplanen og byggeløyve for oppattbygging av fritidsbustad og uthus på gnr. 37, bnr. 9 på Tangen SMELAND BYGGSERVICE AS
50357/2017 20170622 22.06.2017 Utgående brev Grunnskuleopplæring for vaksne *****
Versjon:5.2.2.1